Glaslab Den Bosch

Glaslab Den Bosch

Contact

Over GlasLab

 

 

Achtergrond
GlasLab is sinds 2017 actief als expertisecentrum voor vlakglastechnieken. Dat omvat technieken als brandschilderen, glassmeltwerken, glas-in-lood, glas-appliqué, glas in beton, zeefdrukken op glas en zandstralen. GlasLab ontstond vanuit de behoefte om de rijke uitdrukkingsmogelijkheden van vlakglas bekend te maken en verder te ontwikkelen. De initiatiefnemers van GlasLab willen dat vlakglas in de hedendaagse kunst (weer) een plek vindt door duurzame kennisoverdracht en het ontwikkelen van innovatieve productieprocessen. 
Daartoe nodigt Glaslab kunstenaars nadrukkelijk uit om in de werkplaats te experimenteren met vlakglastechnieken, de opgedane ervaring te delen via het dataplatform en de resultaten in de expositieruimte te tonen. Daarvoor ontwikkelde GlasLab drie typen aanbod aan kunstenaars: Artist-In-Residencies (AIR), proeflabvouchers en exposities.


Organisatie
Ad van den Hoven - coördinator GlasLab
Jan Koen Lomans - extern adviseur

Bestuur
Marie-José Eijkemans - voorzitter 
Paul Cornelissen - secretaris
Frank Pisart – penningmeester

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
GlasLab is onderdeel van Platform Werkplaatsen en Artist in Residence Platform Brabant.

Contact
GlasLab Den Bosch
Vughterstraat 299, 5211 GE, ‘s Hertogenbosch, Nederland
emailadres: info@glaslabdenbosch.nl
telefoonnr: +316 290 216 06

 

ANBI INFORMATIE
Algemeen
De officiële naam van de stichting is stichting Glaslab Den Bosch, in het dagelijks gebruik heten wij Glaslab Den Bosch. De stichting is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nr. 69650985. Het RSIN nummer van de stichting is 857957855.
De stichting heeft als doel: mensen kennis laten maken met en/of ontwikkelen van hun expertise op het gebied van kunstwerken waarbij gebruik gemaakt wordt van glas. Dit doel wordt bereikt door het geven van uitleg, voorlichting en workshops en door het beschikbaar stellen van kennis, werkruimte en materialen. Kennisoverdracht naar de jonge generatie behoort tot een van de belangrijkste speerpunten. 
Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan tot en met 2024 zijn: professionalsering van de kennisdeling via het vernieuwen van website annex dataplatform, het stimuleren en structureren van de activiteiten van kunstenaars om de hoeveelheid beeldmateriaal en techniekbeschrijvingen uit te breiden en de kwaliteit van over te dragen kennis te verhogen. Het implementeren van het actuele marketingplan waarbij het gebruik van sociale media actief ingezet wordt.
De binnen het kader van doel en beleidsplan te verrichten werkzaamheden zijn:
Het hebben en bijhouden van een website annex dataplatform met techniekkennis en afbeelding op het gebied van vlakglaskunst. Het bijhouden van social media als Facebook, Instagram  en Linkedin alsmede het sturen van een digitale nieuwsbrief. Deze data is beschikbaar voor iedereen die geïnteresseerd is in vlakglas. Via de website worden geinteresseerden geinformeerd over actuele activiteiten.
Het faciliteren van kortere en langere werkperiodes voor kunstenaars en vormgevers om zowel met materiaal als met techniek te experimenteren met vlakglas. De hierbij opgedane informatie wordt zowel digitaal ontsloten als via fysieke presentaties, exposities en lezingen.
De stichting verwerft inkomen in de vorm van subsidies, sponsoring, bijdragen onder meer van de kunstenaars en uit opbrengsten van exposities en presentaties. Er is geen winstoogmerk, de opbrengsten staan doorgaans direct of indirect in verhouding tot de te dekken kosten. Er worden geen verplichtingen aangegaan zolang daar tegenover nog geen inkomsten vastliggen. Daarmee waarborgt de stichting de continuïteit en een degelijk beheer van het vermogen, waarbij in geval er sprake is van een al dan niet volgtijdig liquiditeitsoverschot dit steeds via de bankrekening beschikbaar blijft. 

Cijfers
Balans en resultatenrekening over de afgelopen 6 jaar geven het volgende beeld:
 

Balans
  201720182019202020212022 
Bank    26381939717729421923768918630
Te vorderen  621776170215286521419 
TOTAAL   27002117319431437203834120049
Eigen vermogen   01733431322036413549 
Lening   100010001000100010001000 
voorziening    16992000015000395002650015500 
crediteuren      7200  
TOTAAL   27002117319431437203834120049
          
Resultatenrekening201720182019202020212022   
INKOMSTEN  19993802228980485001532127228 
          
KOSTEN   30017668    30.658 242372790038320
RESULTAAT   169920354-167824263-12579-11092 
MUTATIE VOORZIENING  -183015000-2450013000                11.000   
VERMOGENSMUTATIE  169920533322-237421-92  


Er is geen personeel in dienst, inhuur van faciliteiten vindt plaats op basis van inkomsten tot hetzelfde niveau, waarbij het beschikbaar stellen van faciliteiten ten behoeve van kunstenaars zonder winstoogmerk is. Waar nodig wordt een beroep op fondsen of subsidies gedaan, hetgeen zowel rechtstreeks door de stichting plaats kan vinden of waar de stichting als intermediair of adviseur optreedt.

2023
Een actueel verslag van de verrichte- of nog te activiteiten in 2023 in het kader van doel en beleidsplan geeft het volgende beeld. 
Dit jaar vindt de oplevering van de nieuwe website annex dataplatform plaats en wordt het marketingplan ingevoerd via sociale media en nieuwbrief. Op basis van door kunstenaars gegenereerd materiaal en bij Kunstregie aanwezige kennis wordt het platform verder gevuld  en zullen de social media gestructureerd ingezet worden via een daarvoor aangetrokken medewerker. Alsdan vindt ook actuele en actieve informatie over de activiteiten van de stichting plaats.
De volgende kustenaars werken/werkten dit jaar bij Glaslab: Reinoud van Vught, Marylinn Zonneveld, Kim Zoutewelle, Gilles en Krane.
Er vindt uitgebreid overleg plaats met de andere Bossche makers-werkplaatsen om tot verdere samenwerking te komen: Grafisch Atelier, Cor Unum en Spark. Dit zal op korte termijn resulteren in een gezamenlijk project waarbij de inzet van exposities, presentaties, lezingen en workshops overwogen wordt.  

 

Neem contact op